Obsah košíka

0 je položka      Na zaplatenie:
Doručenie zadarmo
Cena zahŕňa DPH.

Košík Objednám  

Menu

Pomôcky/Prístroje

Obsah košíka

0 je položka      Na zaplatenie:
Doručenie zadarmo
Cena zahŕňa DPH.

Košík Objednám  

Ochrana osobných údajovNARIADENIE O OCHRANE A POUŽÍVANÍ ÚDAJOV SPOLOČNOSTI PÓLÓSZABÓ HUNGARY, s.r.o.br />
ÚČEL INFORMÁCIÍ O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV

Účelom tohto Prospektu je stanoviť zásady ochrany a riadenia údajov, ktoré uplatňuje spoločnosť PÓLÓSZABÓ HUNGARY LIMITED LIABILITY COMPANY (ďalej len „Spoločnosť“), a zásady ochrany a riadenia údajov spoločnosti, ktoré Spoločnosť ako správca údajov uznáva ako záväzné pre seba.

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo tento prospekt kedykoľvek zmeniť tým, že včas informuje svojich zákazníkov a partnerov o akýchkoľvek zmenách.

V záujme ochrany osobných údajov zákazníkov a partnerov našej spoločnosti považujeme za mimoriadne dôležité rešpektovať právo našich zákazníkov na informačné sebaručenie. Ochranu informácií o našich zákazníkoch považujeme za nanajvýš dôležitú a robíme všetko pre to, aby ste sa pri používaní našej webovej stránky cítili bezpečne. Tieto nariadenia opisujú pravidlá a rozsah vašich osobných údajov, práva a našu zodpovednosť ako správcov údajov.

Ak máte akékoľvek požiadavky alebo otázky týkajúce sa týchto informácií o správe údajov, kontaktujte spoločnosť na e-mailovej adrese info@ourstory.hu. Náš kolega je vám k dispozícii.

ZÁKLADNÉ POJMY

Základné pojmy správy údajov sú definované v zákone CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaručenie a slobodu informácií. a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa riadi nariadenie (ES) č. 95/46.
Najdôležitejšie základné pojmy súvisiace s výkladom týchto nariadení sú tieto:

osobné údaje: akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „používateľ“); označuje fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity identifikovateľnej fyzickej osoby
správa údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, konzultácia, prístup, použitie, komunikácia, prenos, distribúcia alebo iné sprístupnenie, koordinácia alebo prepojenie, obmedzenie , vymazanie alebo zničenie
„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na určenie správcu môžu určiť aj právne predpisy Únie alebo členského štátu;
„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
príjemca: každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, s ktorým alebo s ktorými sú osobné údaje komunikované
Súhlas používateľa: dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o vôli používateľa, ktorým užívateľ prostredníctvom vyhlásenia alebo aktu jednoznačného potvrdenia potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
užívateľ: fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje pre služby poskytované Spoločnosťou a v tejto súvislosti poskytne niektoré svoje osobné údaje
Webový obchod / webová stránka: internetový obchod prevádzkovaný na webových stránkach spoločnosti (www.ourstory.hu)

INFORMÁCIE O SPRÁVCOVI ÚDAJOV

meno: PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft.
sýdlo: 1031. Budapest Varsa utca 14. 2/4
zástupca: Szabó Bence László konateľ
Internetová stránka: www.ourstory.hu
Elektronický kontakt: info@ourstory.hu
Telefónne číslo: +36705238516
DIČ: 25516289-2-41
IČ DPH: HU25516289
Registračné číslo firmy: 01-09-279644
Registračné číslo správy údajov: NAIH-108801

ÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV

Účelom správy údajov je zabezpečiť poskytovanie služieb dostupných na webových stránkach. Rozsah osobných údajov potrebných na používanie týchto služieb nájdete v popise služieb. Správa údajov bude prebiehať najmä:
Registrácia a prihlásenie;
Všeobecná správa údajov súvisiaca s objednávaním online;
Predplatné / zasielanie noviniek;
Vybavenie reklamácie;
Priebeh súťaže (losovaní);
Cookies;

SPÔSOB A PRÁVNY ZÁKLAD SPRÁVY ÚDAJOV

Správa údajov o činnosti Spoločnosti je založená na dobrovoľnom súhlase a zákonnom oprávnení. V prípade spracovania údajov na základe dobrovoľného súhlasu môžu používatelia tento súhlas odvolať v ktorejkoľvek fáze spracovania údajov.

V niektorých prípadoch je manipulácia, uloženie a prenos súboru poskytnutých údajov vyžadovaná zákonom, o čom našich zákazníkov osobitne informujeme.

Radi by sme upozornili osoby, poskytujúce údaje pre našu spoločnosť, že ak neposkytnú svoje vlastné osobné údaje, sú povinné získať súhlas Používateľa. Užívateľ zaručuje, že bude spracúvať ním poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje o iných fyzických osobách počas používania Služieb (napr. počas zverejnenia obsahu generovaného používateľom atď.) získal užívateľ legálnym spôsobom súhlas fyzickej osoby. Užívateľ je zodpovedný za všetok zdieľaný užívateľský obsah nahraný do Služieb používateľom.

Pri poskytovaní e-mailovej adresy ktoréhokoľvek Používateľa a údajov poskytnutých pri registrácii (napr. E-mailová adresa, heslo atď.) Je tiež zodpovedný za zabezpečenie toho, aby e-mailová adresa alebo na základe ním poskytnutých údajov službu využíva iba on. Vzhľadom na túto zodpovednosť nesie všetku zodpovednosť v súvislosti s prístupom k danej e-mailovej adrese a / alebo údajom výlučne používateľ, ktorý si e-mailovú adresu zaregistroval a údaje poskytol.

Jeho zásady správy údajov sú v súlade s existujúcimi právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä:

2011 CXII. Zákon - o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií (Infotv.);
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa riadi nariadenie (ES) č. 95 / 46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR);
Zákon V z roku 2013 - o občianskom zákonníku (OZ);
Zákon z roku 2000 - o účtovníctve (zákon o účtovníctve);
2017. LIII. Zákon o prevencii a potláčaní prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;
2013 CCXXXVII. Zákon o úverových inštitúciách a finančných podnikoch.

Správa údajov je založená na dobrovoľnom a dobre informovanom vyhlásení používateľov, ktoré obsahuje výslovný súhlas používateľov s používaním ich osobných údajov poskytnutých počas používania webových stránok a osobných údajov, ktoré sa o nich vytvárajú. V prípade správy údajov na základe súhlasu je Používateľ oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred jeho odvolaním.

Prenos údajov do spracovateľov údajov uvedených v tomto prospekte sa môže uskutočniť bez samostatného súhlasu používateľa. Poskytnutie osobných údajov tretej strane alebo orgánom, pokiaľ zákon neustanovuje inak, je možné iba na základe úradného rozhodnutia alebo s predchádzajúcim výslovným súhlasom používateľa.

Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje v súlade so zásadami dobrej viery a spravodlivosti a transparentnosti, ako aj s ustanoveniami platných právnych predpisov a tohto Prospektu.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre používanie Služieb, budú Správcami údajov použité so súhlasom príslušného Používateľa a iba na zamýšľaný účel.

Prevádzkovatelia môžu používať osobné údaje iba v tomto prospekte alebo zaobchádzať na účel uvedený v príslušných právnych predpisoch. Rozsah spracúvaných osobných údajov je primeraný účelu správy údajov a nesmie presahovať jeho rámec.

Vo všetkých prípadoch, keď ktorýkoľvek z prevádzkovateľov zamýšľa použiť osobné údaje na iný účel ako na účel pôvodného zhromažďovania údajov, informuje o tom používateľa a získa jeho predchádzajúci výslovný súhlas alebo mu poskytne príležitosť zakázať použitie.

Prevádzkovatelia údajov nekontrolujú poskytnuté osobné údaje. Osoba, ktorá ich poskytla, je výlučne zodpovedná za adekvátnosť poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov možno spracúvať iba so súhlasom dospelej osoby, ktorá nad ňou vykonáva rodičovský dozor. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať súhlas súhlasnej osoby alebo obsah jej vyhlásenia, takže používateľ alebo osoba, ktorá nad nimi vykonáva rodičovský dohľad, zaručuje, že súhlas je v súlade so zákonom. Ak nebude vydané vyhlásenie o súhlase, Prevádzkovateľ nebude zhromažďovať Osobné údaje týkajúce sa Používateľa mladšieho ako 16 rokov, s výnimkou IP adresy použitej pri používaní Služby, ktorá bude automaticky zaznamenaná z dôvodu povahy internetových služieb .

Správcovia údajov neprenášajú nimi spravované osobné údaje tretím stranám okrem spracovateľov údajov uvedených v tomto prospekte a v určitých prípadoch uvedených v tomto prospekte.

Výnimkou z ustanovenia obsiahnutého v tejto časti je použitie údajov v štatisticky agregovanej podobe, ktoré nemusí obsahovať ďalšie údaje vhodné na identifikáciu príslušného Používateľa v akejkoľvek podobe, a preto sa nekvalifikuje ako Správa údajov alebo prenos údajov.

V určitých prípadoch Správcovia údajov - na základe formálnej žiadosti súdu alebo polície, právnych konaní z dôvodu porušenia autorských práv, majetku alebo iného porušenia alebo z dôvodu dôvodného podozrenia z nich poškodzujú záujmy Správcov údajov, ohrozujú poskytovanie Služieb atď. – sprístupniť dostupné Osobné údaje príslušného Používateľa tretím stranám.

Systém správcov údajov môže zhromažďovať údaje o činnosti používateľov, ktoré sa nemôžu kombinovať s inými údajmi poskytnutými používateľmi počas registrácie alebo s údajmi generovanými pri používaní iných webových stránok alebo služieb.

Prevádzkovatelia informujú o oprave, obmedzení alebo osobných údajoch, ktoré spracúvajú, každého dotknutého Používateľa a všetky osoby, ktorým boli Osobné údaje predtým prenesené, na účely správy údajov. Oznámenie možno vynechať, ak to nepoškodzuje oprávnené záujmy dotknutej osoby z hľadiska účelu správy údajov.

V súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR nie sú správcovia údajov povinní vymenovať úradníka pre ochranu údajov.


ROZSAH SPRÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ak Používateľ navštívi rozhranie Webovej stránky, systém Spoločnosti automaticky zaznamená jeho IP adresu. Pri vstupe na webovú stránku používateľom správca údajov poskytne jeho adresu IP v súvislosti s poskytovaním služby, pričom zohľadní oprávnený záujem prevádzkovateľa a zákonné poskytnutie služby (napr. s cieľom zabrániť nelegálnemu použitiu alebo nelegálnemu obsahu) sa zaznamenáva bez samostatného súhlasu používateľa.

Pre používanie, prezeranie alebo úpravu webových stránok nie je potrebné zadávať žiadne údaje.

Pokiaľ si Používateľ zakúpi produkt na Webovej stránke, Spoločnosť za účelom plnenia zmluvných povinností spracúva aj nasledujúce údaje Užívateľa: dátum nákupu, počet zakúpených produktov, kúpna cena produktu, automaticky vygenerované identifikačné číslo.

S výslovným a dobrovoľným súhlasom používateľa a s použitím súborov cookie spoločnosť riadi osobné vlastnosti, osobné preferencie a záujmy používateľa automatizovaným spôsobom.

V prípade, že Používateľ požiada o dodanie zakúpeného produktu, Spoločnosť zaobchádza aj s osobnými údajmi, ktoré mu poskytne, aby zabezpečila presné dodanie a fakturáciu: meno, PSČ, názov miesta, ulica, číslo domu, fakturačné meno, fakturačná adresa, kúpna cena, číslo produktu, telefónne číslo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spoločnosť vyberá a prevádzkuje IT nástroje používané na správu osobných údajov počas poskytovania služby takým spôsobom, aby boli spravované údaje:
prístupné pre oprávnené osoby (dostupnosť);
jej autenticita a autentifikácia sú zabezpečené (autenticita správy údajov);
jeho integrita sa dá overiť (integrita údajov);
byť chránený pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Spoločnosť prijme príslušné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením a náhodným zničením.

Spoločnosť zaisťuje ochranu bezpečnosti správy údajov technickými a organizačnými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany zodpovedajúcu rizikám spojeným so správou údajov.

Spoločnosť zachováva
dôvernosť počas správy údajov: chráni informácie tak, aby k nim mal prístup iba ten, kto má na ne právo;
integrita: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania;
dostupnosť: zaisťuje, že keď to oprávnený používateľ potrebuje, môže skutočne získať prístup k potrebným informáciám a mať k tomu nástroje.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPRACOVÁVANIA URČITÝCH ÚDAJOV

Registrácia a prihlásenie

V takom prípade sa za Dotknutú osobu považuje Používateľ, ktorý sa dobrovoľne zaregistruje na Webovej stránke alebo sa pripojí k svojmu účtu na Facebooku. Na používanie webových stránok sa nevyžaduje registrácia. Ak sa však používateľ zaregistruje, môže upravovaný produkt uložiť, vrátiť sa k nemu neskôr a nemusí znova začať s úpravami a nemusí zasielať osobné údaje do Spoločnosti pri každom použití webovej stránky.
Počas registrácie budú zaznamenané nasledujúce údaje: meno, e-mailová adresa, heslo, názov krajiny. Tieto údaje sú povinné a účelom správy týchto údajov je uľahčenie úprav na webových stránkach spoločnosti, zjednodušenie poskytovania služby, zobrazovanie prispôsobeného obsahu a reklám, zostavovanie štatistík, identifikácia používateľa pri opätovnom prihlásení a zjednodušenie procesu objednávania. Údaje sprístupnené Používateľom počas používania služby môže Správca údajov použiť na vytvorenie skupín používateľov a na zobrazenie cieleného obsahu alebo reklám na Skupine používateľov pre skupiny používateľov.
Ak si užívateľ objedná produkt po registrácii, systém zaznamená dodacie a fakturačné údaje, tj. Názov dodávky, adresu dodania (krajina, PSČ, mesto, verejná oblasť, typ, číslo domu, poschodie, dvere), ako aj doručujúce a fakturačné údaje po súhlase Používateľa fakturačné meno a adresa (krajina, PSČ, mesto, verejná oblasť, typ, číslo domu, poschodie, dvere).
Právny základ pre spracúvanie údajov je uvedený v článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR a v InfoTv. § 5 ods. 1 písm. A) stanovuje v súlade s TV. 13 / A. § (4) a čl. § 6 ods. 5.
Trvanie spracúvania údajov: kým Užívateľ neodvolá svoj súhlas. Užívateľ môže kedykoľvek bezplatne ukončiť svoj registrovaný stav. Ak sa Používateľ odhlási, jeho osobné údaje týkajúce sa stavu prihláseného / registrovaného budú bez zbytočného odkladu vymazané.
Prihlásenie pomocou účtu na Facebooku: Ak si užívateľ prepojí svoj účet na Facebooku s webovou stránkou podľa vlastného uváženia (uľahčí to nákup), spoločnosť môže okrem vyššie uvedeného spravovať aj nasledujúce osobné údaje používateľa: meno facebookového profilu, URL facebookového profilu, ID facebookového profilu, facebookový profilový obrázok, emailová adresa facebooku, facebooková adresa, pohlavie, narodeniny, profil a URL webovej stránky. V tomto prípade osobné údaje (IP adresa, užívateľské meno, e-mailová adresa) sa prevedú na externého poskytovateľa služieb. Títo externí poskytovatelia služieb zhromažďujú, spracúvajú a prenášajú osobné údaje v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Externí poskytovatelia služieb spolupracujúci so spoločnosťou na uľahčení registračných, vstupných a reklamných služieb:
- Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),
- Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

Pomocou pixelu na Facebooku dokáže webová stránka hlásiť konverzie, zostaviť cieľové publikum a spoločnosť získava podrobné analytické údaje o použití webovej stránky návštevníkmi. To umožňuje sociálnej sieti mapovať užívateľské návyky Používateľa, na rozhraní Facebooku sa dajú zobrazovať prispôsobené ponuky a reklamy.

Všeobecná správa údajov súvisiaca s online objednávaním:

V takom prípade sa za dotknutú osobu považuje Používateľ, ktorý používa webovú stránku a obchod, ktorý sa na nej nachádza a objednáva produkty s registráciou alebo bez registrácie vo webovom obchode.
Účel správy údajov: nákup na Webovej stránke, objednávka, vystavenie účtovného dokladu, plnenie objednávok, dokladovanie nákupu a platby, splnenie účtovnej povinnosti, dodanie produktu.
Osobné údaje poskytované na Webovej stránke za účelom nákupu budú spracované výlučne za účelom uzatvorenia zmluvy s Užívateľom a plnenia tejto zmluvy. Právny základ pre správu údajov je uvedený v zákone. 13 / A (1) - (3) a článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR.
Užívateľ je povinný poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zakúpenia vybraného produktu. Bez osobných údajov nemôže Spoločnosť spracovať vašu objednávku a s používateľom nie je možné uzavrieť nijakú zmluvu.
Rozsah spravovaných údajov: číslo objednávky, dátum, čas, meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, upravený, jedinečny produkt, jeho množstvo, nákupná cena, farba, podrobnosti o zvolenej platbe, spôsob fakturácie a doručenia, posledná prihlasovacia IP adresa, posledný prihlasovací čas.
Trvanie správy údajov: Osobné údaje Spoločnosti sú Spoločnosťou uchovávané iba do uzavretia zmluvy, pokiaľ Spoločnosť nevyžaduje ďalšie uchovávanie údajov Používateľa z dôvodu poskytovania údajov orgánom (napr. Daňovým úradom). Takouto povinnou správou údajov je napríklad uchovávanie vystavených faktúr za obdobie určené zákonom o účtovníctve (podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve sa musí účtovný doklad priamo a nepriamo podporujúci účtovné záznamy viesť pre 8 rokov).
Právny základ pre uchovávanie a prenos osobných údajov Používateľa orgánom podľa zákonnej povinnosti je stanovený v článku 6 ods. 1 písm. C) GDPR a v InfoTv. § 5 ods. 1 písm. B) zabezpečuje, že: 13 / A (1).

Správa údajov o dodávke:

Ak Používateľ uzavrie so Spoločnosťou zmluvu a namiesto osobného odberu zvolí doručenie, Spoločnosť poskytne nasledovné údaje Používateľa svojim poskytovateľom logistických služieb, aby mohol dodať výrobky objednané Používateľom.
Dotknutý: Používateľ, ktorému spoločnosť dodáva objednaný produkt na určené miesto plnenia.
Rozsah spravovaných údajov: meno príjemcu, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo zásielky, hodnota zásielky, vybrané platobné a prepravné údaje, suma na dobierku, fakturačné meno a adresa; ako aj informácie poskytnuté Spoločnosti v súvislosti s pobytom na danej adrese, ako aj ďalšie údaje uvedené v komentári priloženom k ​​objednávke (napr. iné meno na zvončeku).
Účel správy údajov: plnenie objednávok, dokumentácia nákupov a platieb, plnenie účtovných povinností.
Právny základ správy údajov: článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR; 13 / A (1) až (3).
Trvanie správy údajov: TV. Podľa § 169 ods. 2: 8 rokov.
Prenos údajov, príjemcovia prenosu údajov: v prípade doručenia domov, dodania, vyššie uvedené údaje spoločnosť odovzdá kuriérskej službe / doručovacej spoločnosti. Právnym základom pre prenos údajov je zákon. 13 / A, odseky 1 - 3, a InfoTv. Oddiel 6 ods. 5, s výhradou článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Služby poskytované kuriérskou službou sa riadia ich všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami správy údajov, ktoré Užívateľ akceptuje prijatím týchto Predpisov.
Poskytovatelia logistických služieb: prenesené údaje sa uchovávajú iba do dodania objednaných produktov, pokiaľ zákon nevyžaduje ďalšie uchovávanie údajov používateľa pre jeho poskytovateľov logistických služieb z dôvodu poskytovania údajov orgánom (napr. Daňovým úradom). < br /> Po nadobudnutí účinnosti týchto predpisov kuriérska služba: kuriérska služba GLS.

Spracovatelia údajov použité na elektronickú fakturáciu

Spoločnosť zasiela osobné údaje a údaje o objednávkach používateľov zaznamenané pri registrácii alebo objednávaní spoločnosti FCM-ADÓBOX Kft. Za účelom elektronickej fakturácie objednaných produktov a uchovávania faktúry. S takto prenášanými osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s jej vlastnými predpismi o ochrane údajov a správe údajov.
Ovplyvnené: Používatelia, ktorí kupujú produkt, alebo Používatelia, ktorí požadujú elektronickú faktúru za svoje objednávky.
Spracúvané osobné údaje: meno; e-mailová adresa, fakturačné meno, fakturačná adresa, ID objednávky, cena a množstvo objednaných produktov.
Účel správy údajov: splnenie fakturačnej povinnosti súvisiacej s plnením zmluvy.
Právny základ správy údajov: Ektv. 13 / A, odseky 1 - 3, a InfoTv. Oddiel 6 ods. 5, s výhradou článku 6 ods. 1 písm. B) ac) GDPR.
Trvanie správy údajov: TV. Podľa paragrafu 169 (2): 8 rokov.

Predplatné bulletinu a zasielanie

Predplatné bulletinu je možné súčasne s registráciou.
Ak je Používateľ registrovaný na zasielanie noviniek, osobné údaje poskytnuté pri registrácii na tento účel sa budú spracúvať iba na účely zasielania noviniek na jeho emailovú adresu, ak s tým užívateľ vyslovil súhlas so správou údajov. Spravodaj obsahuje prvky priameho marketingu a obsahuje reklamu.
Rozsah spravovaných údajov: e-mailová adresa, meno, súhlas s požiadavkou na priamy marketing, jej dátum, témy vyplývajúce z predchádzajúcich nákupov, použitý spôsob prijatia; analytické údaje týkajúce sa odosielania a doručovania správ (napr. odosielanie a otváranie, dátum a čas odkazu v liste, dôvod nedoručenia).
Účel správy údajov: zasielanie e-mailových bulletinov obsahujúcich komerčnú reklamu záujemcom, zobrazovanie marketingových správ, informácie o aktuálnych informáciách a propagačných akciách týkajúcich sa produktov a služieb spoločnosti, priame marketingové dotazy, kontakt Spoločnosť spracúva údaje poskytnuté používateľom.
Právny základ pre spracúvanie údajov je uvedený v článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR a v InfoTv. § 5 ods. 1 písm. A) stanovuje v súlade s TV. 13 / A. § (4) a čl. Oddiel 6 ods. 5.
Trvanie správy údajov: Osobné údaje poskytnuté Užívateľovi na zasielanie noviniek bude Spoločnosť uchovávať iba do doby, kým sa z odberu noviniek odhlási kliknutím na tlačidlo „odhlásiť sa z odberu“ alebo požiada o odstránenie zo zoznamu noviniek e-mailom. alebo príspevok. V prípade odhlásenia nebude Spoločnosť kontaktovať používateľa s ďalšími informačnými správami alebo ponukami. Používateľ sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek a odvolať svoj súhlas. Ak sa Používateľ odhlási, jeho osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané.
Spoločnosť nevyužíva žiadnych účastníkov prevádzkovania zasielania noviniek.

Vybavovanie sťažností

Ovplyvnené: Používateľ, ktorý spoločnosti zašle sťažnosť na ktorúkoľvek z poskytovaných služieb spoločnosťou.
Rozsah spravovaných údajov: číslo objednávky, meno zákazníka, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov produktu, kúpna cena, dátum nákupu a oznámenie o reklamácii, popis reklamácie, kvalifikácia zákazníka ako spotrebiteľa, reklamácia zákazníka a spôsob riešenia sťažnosť.
Účel správy údajov: vybavovanie sťažností týkajúcich sa akýchkoľvek služieb poskytovaných spoločnosťou.
Právny základ správy údajov: InfoTv. § 5 ods. 1 písm. A), s výhradou ustanovení § 6 ods. 5 a 6 a článku 6 ods. 1 písm. A) až c) GDPR; v súlade s 13 / A. § (1) a 17 / A. §.
Trvanie spracovania údajov: 17 / A. § (7) odo dňa záznamu.

Stávky (súťaže, hlasovanie)

Pravidlá pre správu stávok, kampane organizované spoločne s tretími stranami, ďalšiu správu dát určuje spoločnosť individuálne v súvislosti s danou udalosťou podľa charakteristiky príslušných udalostí.

Cookies

Za účelom poskytovania personalizovaného obsahu umiestňuje Spoločnosť na počítač používateľa malý dátový balík (tzv. „Cookie“). Účelom cookie je zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň prevádzky danej stránky s cieľom zvýšiť užívateľskú skúsenosť. Užívateľ môže cookies vymazať zo svojho počítača alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby zakázal používanie cookies. Zakázaním používania cookies Užívateľ berie na vedomie, že bez cookie nie je prevádzka danej stránky úplná.
Webové stránky používajú informačné pakety (cookies) vytvorené webovým serverom na zariadení používanom návštevníkom, pokiaľ s tým návštevník na začiatku návštevy súhlasí. Tieto informačné balíčky zhromažďujú informácie, ukladajú do pamäti jednotlivé nastavenia návštevníka a zabraňujú strate údajov, preto sa používajú napr. pri používaní nákupných košíkov online a všeobecne uľahčujú návštevníkom používanie webových stránok.
Ak internetový prehliadač používaný používateľom vráti predtým uložený informačný paket, poskytovateľ služieb, ktorý ho spracováva, má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi.

Je absolútne nevyhnutné, súbory cookie relácie
Účelom týchto cookies je umožniť návštevníkom úplné a bezproblémové prehliadanie webových stránok www.ourstory.hu, používanie ich funkcií a služieb na nich dostupných. Tieto typy súborov cookie trvajú až do konca relácie (prehliadania), tento typ súborov cookie sa automaticky odstráni z počítača alebo iného zariadenia používaného na prehliadanie, keď je prehliadač zatvorený.

Odkazy na iné webové stránky
Webové stránky môžu obsahovať odkazy alebo odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť nezodpovedá za technológiu cookies / sledovania iných webových stránok.

Súbory cookie tretích strán (analytické)
Taktiež používa Google Analytics ako súbor cookie tretej strany na webovej stránke www.ourstory.hu. Pomocou služby Google Analytics na štatistické účely zhromažďuje www.ourstory.hu informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Pomocou týchto údajov môžete vylepšiť webovú stránku a zlepšiť používateľskú skúsenosť. Tieto súbory cookie tiež zostávajú v počítači alebo inom zariadení návštevníka používanom na prehliadanie, v jeho prehliadači alebo dovtedy, kým ich návštevník nevymaže, kým nevyprší ich platnosť.
Spoločnosť tiež využíva webovú analytickú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies. Google pomocou cookies skráti IP adresu používateľa, ktorá sa prenáša na servery spoločnosti Google v USA. Takto vytvorené informácie sú tam uložené po dobu 50 mesiacov. Google v mene prevádzkovateľa webových stránok na základe týchto informácií hodnotí používanie webovej stránky používateľom a generuje správy o aktivite webových stránok a poskytuje ďalšie služby využívania webových stránok a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa prostredníctvom služby Google Analytics nebude prepojená s inými údajmi spoločnosti Google.
Výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači môže používateľ odmietnuť použitie súborov cookie a tiež zakázať spoločnosti Google zhromažďovať a spracovávať údaje generované súbormi cookie a používaním webových stránok používateľa (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Ako zákazník služby AdWords spoločnosť tiež používa sledovanie konverzií Google, službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Google AdWords zobrazuje stránky webových stránok v reklamnom priestore spoločnosti Google. Keď používateľ vstúpi na webovú stránku kliknutím na reklamu Google, služba Google Adwords umiestni súbor cookie („konverzný súbor cookie“) do zariadenia, ktoré používa. Platnosť tohto súboru cookie končí o 30 dní. Spoločnosť cookie nepoužíva spoločnosť na osobnú identifikáciu. Pokiaľ je súbor cookie platný, poskytovatelia služieb tretích strán, vrátane spoločnosti Google, tieto súbory cookie ukladajú, ak používateľ predtým navštívil webové stránky inzerenta, a na základe toho zobrazuje používateľovi reklamy na internetových stránkach tretích strán poskytovatelia služieb vrátane stránok Google.
Každý zákazník služby AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Na základe informácií zhromaždených konverzným súborom cookie sa generujú štatistické údaje o konverzii pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodnú pre sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords vidia, koľko používateľov kliklo na ich vlastnú reklamu a boli presmerovaní na konkrétnu stránku pomocou konverzného ID. Užívateľ môže deaktivovať cookies Google (blokovaním cookies na googleadservices.com) na stránke deaktivácie reklám Google.
Pomocou konzoly Google Search Console môže spoločnosť monitorovať a udržiavať prítomnosť vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania Google.
Spoločnosť tiež používa nástroj Google Tag Manger, ktorý ponúka dobrú príležitosť používať skripty a značky (marketingové a analytické značky) na webových stránkach. Patria sem: kód sledovania Google Analytics, udalosti Analytics, kód Facebook Pixel, konverzný kód AdWords alebo akýkoľvek kód používaný napríklad v e-mailovom marketingu, ktorý zobrazuje vyskakovacie okno. Okrem toho je možné súbory cookie nastavovať a čítať pomocou Správcu značiek.

Spoločnosť umiestňuje cookies iba so súhlasom používateľa. Tento súhlas môže byť udelený používateľom kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vo vyskakovacom okne pre cookies.

Písanie
nie je život sám,
ale niekedya
ťa dokáže priviesť naspäť
do života
Stephen King

Si si istý/istá?


Radšej nie Áno