Obsah košíka

0 je položka      Na zaplatenie:
Doručenie zadarmo
Cena zahŕňa DPH.

Košík Objednám  

Menu

Pomôcky/Prístroje

Obsah košíka

0 je položka      Na zaplatenie:
Doručenie zadarmo
Cena zahŕňa DPH.

Košík Objednám  

VOPVšeobecné obchodné podmienky (VOP)
(v súlade s predpismi platnými ku dňu 25.4.2018)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre produkty a služby elektronického obchodu dostupné a zakúpiteľné na webovej stránke www.ourstory.hu (ďalej len „webová stránka“) prevádzkovanej spoločnosťou PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft. (Ďalej len „Predávajúci“).

Pôsobnosť VOP sa rozširuje na všetky obchodné transakcie, ktoré sa uskutočňujú elektronicky medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“).

Kupujúci používaním webových stránok alebo registráciou prijíma a potvrdzuje, že ustanovenia týchto VOP sú pre neho záväzné. Webové stránky môže používať iba osoba, ktorá akceptuje podmienky VOP a vyhlásenia o ochrane údajov, tj. pri používaní Webových stránok musí Kupujúci akceptovať podmienky VOP a správu údajov obsiahnuté vo vyhlásení o ochrane údajov. . V opačnom prípade nemusí kupujúci uskutočniť nákup na webovej stránke.

Maloletá osoba alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou môže využívať služby webových stránok iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Získanie tohto súhlasu je zodpovednosťou a povinnosťou osoby s obmedzenou právnou spôsobilosťou. Predávajúci nemá úlohu a nemá možnosť vedieť resp. zistiť, kto je online počas transakcie na strane používateľa, preto zodpovednosť nesie výlučne kupujúci.

Pokiaľ Kupujúci vstúpi na Webové stránky a bude ich naďalej používať, vyhlasuje, že porozumel podmienkam používania vo VOP a vyhláseniu o ochrane údajov, prijal ich a akceptuje podmienky používania Webových stránok a súhlasí s popísaným metódou spracovávaním údajov.

Pokiaľ Kupujúci neprijme VOP alebo nesúhlasí so spracovávaním údajov, je povinný okamžite ukončiť používanie Webovej stránky a opustiť ju.

Oznamujeme vám, že v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa online objednávok alebo procesu doručenia, sme dostupní na kontaktných údajoch uvedených v týchto VOP.

⦁ Údaje predávajúceho
Meno: PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft.
sýdlo: 1031. Budapest Varsa utca 14 2/4
Zástupca: Szabó Bence László konateľ
Internetová stránka: www.ourstory.hu
Elektronický kontakt: info@ourstory.hu
Telefónne číslo: +36705238516
DIČ: 25516289-2-41
IČ DPH: HU25516289
Registračné číslo firmy: 01-09-279644
Názov banky, ktorá vedie bankový účet: OTP banka
Číslo bankového účtu: 11703051-21098200
poskytovateľ hostingu: IT-POLE Kft.
Adresa obchodu: 1031 Budapest, Keve utca 19.
0. Kupujúci a ďalší používatelia
Kupujúci: ktorý uzatvára kúpnu zmluvu s Predávajúcim objednaním jedného alebo viacerých výrobkov ponúkaných na predaj Predávajúcim.
Iný používateľ: ktorý sa zaregistruje na webovej stránke alebo súhlasí so zasielaním noviniek.
0. Predmet zmluvy
Tieto VOP sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim pre výrobky vo webovom obchode fungujúcom na webovej stránke www.ourstory.sk. Všeobecné obchodné podmienky tiež obsahujú ustanovenia o registrácii na webových stránkach www.ourstory.hu a v službe zasielania noviniek.
Predmetom kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je jeden alebo viac produktov vybraných Predávajúcim a potvrdených Predávajúcim z produktov ponúkaných na predaj Predávajúcim vo webovom obchode fungujúcom na webovej stránke www.ourstory.hu. Cena, základné vlastnosti a vlastnosti výrobkov sú uvedené pre každý výrobok.
Webový obchod www.ourstory.hu zákazníkom ponúka predovšetkým darčekové predmety a individuálne upravené knihy.
Po objednaní v uvedenom internetovom obchode si zobrazené výrobky môžete vo vopred dohodnutej dobe vyzdvihnúť v našej kancelárii na adrese 1031 Budapest Keve utca. Naša kancelária je miestom vyzdvihnutia, preto môžu prijímať objednávky iba na www.ourstory.hu, v našej kancelárii nie je možné nakúpiť.
0. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy
Zobrazenie produktov a služieb vo webovom obchode neznamená, že Predávajúci je viazaný ponukou, Predávajúci nie je viazaný ponukou. Objednávka jedného alebo viacerých produktov kupujúcim sa považuje za zmluvnú ponuku. Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky Predávajúcim ako prijatím ponuky.
Objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.ourstory.hu. Registrácia nie je podmienkou nákupu, upravený produkt si však môže neskôr prezrieť iba Kupujúci, ktorý upravený produkt zaregistroval a uložil.
Technické kroky pri objednávaní prostredníctvom webového obchodu:
⦁ Upravte produkt (knihu), ktorý chcete kúpiť
⦁ Pridanie upravených produktov do košíka
⦁ Ak chcete do košíka pridať ďalší výrobok, pokračujte v prehliadaní webovej stránky. Jednotlivé položky v košíku môžete vymazať kliknutím na ikonu „odstrániť“.
⦁ Kliknutím na tlačidlo „Objednať“ je možné objednávku dokončiť zadaním fakturačnej adresy, dodacej adresy (ak je iná a ak požadujete doručenie) a spôsobu dodania a spôsobu platby.
⦁ Ak máte zľavový kód, môžete ho zadať na tej istej stránke.
⦁ Po začiarknutí políčka vedľa možnosti „Prečítal som si a akceptujem podmienky objednávky a použitia“ môžete objednávku dokončiť a odoslať kliknutím na „Odoslať objednávku“.

Ak ste už svoju objednávku zadali a v e-maily s potvrdením si všimnete chybu v objednávke, kontaktujte čo najskôr Predajcu na jednom z kontaktných údajov uvedených vyššie. Kupujúci obdrží potvrdenie e-mailom bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky. Zmluva sa uzatvára prijatím tohto potvrdenia kupujúcim. Pokiaľ toto potvrdenie nedostane kupujúci najneskôr do 48 hodín od odoslania objednávky, je kupujúci zbavený povinnosti predložiť ponuku.
Objednávka a jej potvrdenie sa považuje za doručené predávajúcemu alebo kupujúcemu, keď mu bude k dispozícii. Predajca objednávku prijme, ak kupujúci v čase objednávky správne poskytol všetky informácie potrebné na vykonanie objednávky. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku chybného plnenia a v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov, náklady z nich vyplývajúce znáša kupujúci alebo ich uhradí predávajúcemu.
Po odoslaní objednávky alebo prijatí potvrdenia má kupujúci možnosť telefonicky alebo e-mailom opraviť údaje nesprávne uvedené v objednávke u predávajúceho. Kupujúci je povinný nesprávne údaje čo najskôr opraviť. Ak kupujúci po dodaní výrobkov na dodanie upraví údaje uvedené v objednávke, je povinný znášať z toho vyplývajúce ďalšie náklady.
Zmluva je zmluva medzi neprítomnými, ktorá sa nekvalifikuje ako písomná zmluva. Predajca zmluvu nezaznamená, takže zmluva nebude k dispozícii neskôr. Z právneho hľadiska predstavujú objednávky zadané na webových stránkach právne vyhlásenie vo forme implicitného správania. Jazyk zmluvy je maďarský, zmluva sa riadi maďarským právom. Na zmluvu sa nevzťahuje kódex správania.
0. Cena produktu
Nákup produktov vo webovom obchode je viazaný platobnou povinnosťou. Kupujúci je zodpovedný za zaplatenie ceny produktu a nákladov na doručenie v súlade s odsekom 6. Kúpna cena výrobkov, nezahŕňa náklady na prípadné doručenie / dodanie balíka / voliteľné balenie. Predávajúci o nich bude informovať kupujúceho počas procesu objednávania.


Cena produktov je uvedená vo webovom obchode pre daný produkt. Ceny sú vo všetkých prípadoch brutto ceny vrátane dane z obratu.
Ak je cena výrobkov nesprávne uvedená vo webovom obchode z dôvodu technickej chyby alebo z iných dôvodov, Predávajúci o tom bezodkladne informuje Kupujúceho. Tieto informácie nepredstavujú potvrdenie v súlade s bodom 4, takže nepredstavujú uzavretie zmluvy, a to ani v prípade, že Predávajúci zašle automatické potvrdenie. V takom prípade je zmluvnou ponukou kupujúceho výslovné vyhlásenie kupujúceho o prijatí, v ktorom sa uvádza, že svoju objednávku zadáva s vedomím skutočnej ceny produktu opraveného predávajúcim, ktorý ju akceptuje. V takom prípade je zmluva uzavretá s potvrdením Predávajúceho podľa bodu 4.
Najmä, ale nie výlučne,: a) zjavne nesprávna, nereálna cena, ktorá sa výrazne líši od všeobecne známej všeobecne akceptovanej ceny príslušného produktu / služby; b) cena € „0“ alebo € „1“, ktorá sa môže objaviť v dôsledku chyby systému; c) iná cena so značnou neprimeranou hodnotou.
Predávajúci zodpovedá za chyby pri zadávaní údajov, nesprávne, neúplné atď. vylučuje vašu zodpovednosť za uvádzanie cien v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
0. Príjem výrobkov, dodávka
Predávajúci pripraví a zabalí objednané produkty ihneď po uzavretí zmluvy. Výrobky budú dodané na adresu uvedenú kupujúcim prostredníctvom dodávky (kuriérska služba). Kuriérska služba doručuje v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.
Všeobecný termín dokončenia:
- 1-2 pracovné dni od potvrdenia objednávky v prípade platby na dobierku alebo 1-2 pracovné dni po uvedení celej kúpnej ceny a nákladov na dopravu v prípade platby Barion na bankový účet predávajúceho.

Termín dodania uvedený na stránke alebo uvedený v inej podobe vždy znamená očakávanú dobu dodania. Skutočný dátum dodania závisí od dodávateľa, preto Predávajúci nepreberá zodpovednosť za odchýlenie sa od vopred stanoveného termínu dodania pre informáciu. Kuriérska služba sa pokúsi doručiť produkty dvakrát. Náklady na neúspešné dodanie - ak sa dodávka nepodarila z dôvodu, ktorý je na strane kupujúceho - znáša kupujúci. Tretie dodanie sa uskutoční iba v prípade zálohovej platby za protihodnotu za tovar a nákladov na neúspešné dodanie. Pokiaľ kupujúci neprevezme cenu objednaných výrobkov a náklady na doručenie (vrátane nákladov na dve neúspešné dodávky) na účet predávajúceho do 14 dní odo dňa druhého neúspešného dodania, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.
Poplatok za doručenie domov kuriérskou službou: - V prípade platby vopred, na dobierku a platby Barion: 1250 HUF


Predávajúci prijme reklamáciu týkajúcu sa neporušenosti zásielky v prípade, že kupujúci pri doručení odmietne prevziať balík z dôvodu poškodenia a vyhotoví s dodávateľom protokol.
Predávajúci prijíma sťažnosť na kvantitatívnu námietku pre prípad, že kupujúci pri doručení vyhotoví správu s dodávateľom.
0. Spôsoby platby a fakturácia
Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu výrobkov a náklady na doručenie podľa svojej voľby nasledujúcimi spôsobmi:
Platba na dobierku kuriérovi: ak je objednaný produkt doručený kuriérskou službou, kupujúci uhradí konečnú sumu objednávky kuriérovi v hotovosti pri prevzatí objednaného produktu (produktov). Pokiaľ kupujúci nezaplatí tovar a poplatok za doručenie doručovateľovi, považuje sa dodávka za neúspešnú. Dôsledky zlyhania dodávky a podmienky tretej dodávky sú uvedené v článku 6 (Preberanie výrobkov, dodávka) všeobecných obchodných podmienok.
Bankovým prevodom: Kupujúci uhradí náklady na doručenie a cenu výrobkov spoločnosti PÓLÓSZABÓ HUNGARY KFT na číslo bankového účtu 11703051-21098200 bankovým prevodom pred ich doručením alebo prijatím.


Pomocou platobnej služby poskytovanej spoločnosťou Barion Payment Zrt., Prostredníctvom webových stránok barion.hu, s platbou kartou.

Dodaný produkt zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak je oneskorenie dodávky alebo iný problém spôsobený nepresnými a / alebo neúplnými údajmi poskytnutými kupujúcim.

0. Záruka
Predávajúci má na svoje výrobky záruku v súlade s ustanoveniami zákona V z roku 2013 Občianskeho zákonníka (Občiansky zákonník).
Predávajúci bude konať nesprávne, ak dodaná vec v čase plnenia nespĺňa kvalitatívne požiadavky uvedené v zmluve alebo právnych predpisoch. Predávajúci nebude konať nesprávne, ak by kupujúci o chybe vedel alebo mal vedieť v čase uzavretia zmluvy.
Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania.
V prípade vady, ktorú kupujúci ako spotrebiteľ zistí do šiestich mesiacov od uskutočnenia plnenia, sa predpokladá, že existovala v čase plnenia, pokiaľ táto domnienka nie je v rozpore s povahou veci alebo s povahou vady.
Záruka na spotrebný materiál: Predávajúci zodpovedá za záruku na spotrebný materiál za chybné plnenie.
Na základe reklamácie na záruku na spotrebný materiál si kupujúci zvolí:
⦁ oprava alebo výmena, pokiaľ nie je možné splniť zvolenú záruku, alebo by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady pre predávajúceho v porovnaní s plnením ďalšej záruky, berúc do úvahy hodnotu služby v dobrom stave, závažnosť porušenia a výkon záruky spôsobil poškodenie záujmov;
⦁ môže požadovať primerané dodanie protiplnenia, opravu vady na náklady predávajúceho alebo jej opravu nechať vykonať iným, alebo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci opravu alebo výmenu nevykonal, nesplní túto povinnosť v najlepšom čase kupujúceho, alebo záujem kupujúceho o opravu alebo výmenu prestal.

Pre malú chybu nie je priestor na výber. Oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranej lehote, v najlepšom záujme kupujúceho, s prihliadnutím na povahu veci a zamýšľané použitie kupujúcim.
Kupujúci môže previesť z jedného zo zvolených záručných práv na iné. Je povinný zaplatiť náklady na konverziu predávajúcemu, pokiaľ predávajúci neuviedol dôvod na konverziu alebo konverzia nebola inak oprávnená.
Kupujúci je povinný vadu bezodkladne po zistení vady oznámiť predávajúcemu. V prípade kupujúceho, ktorý sa kvalifikuje ako spotrebiteľ, sa chyba nahlásená do dvoch mesiacov od zistenia vady považuje za nahlásenú bezodkladne. Kupujúci zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku oneskorenia komunikácie.
Záručná reklamácia kupujúceho na spotrebný materiál vyprší do jedného roka od dátumu plnenia, v prípade zákazníka, ktorý sa kvalifikuje ako spotrebiteľ, do dvoch rokov od dátumu plnenia. Premlčacia doba nezahŕňa časť doby opravy, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať podľa určenia. U časti veci, ktorej sa týka výmena alebo oprava, sa znovu začína plynúť záručná doba dodávky. To platí aj v prípade, že sa v dôsledku opravy vyskytne nová chyba.
Nositeľ práv môže uplatniť svoje záručné práva ako námietku proti nároku vyplývajúcemu z tej istej zmluvy, aj keď je záručná doba premlčaná.
Záruka na produkt: Predávajúci informuje kupujúceho o právnych ustanoveniach o záruke na produkt nasledovne (§ 6: 168-6: 170 občianskeho zákonníka).
V prípade chyby na hnuteľnom majetku, ktorý predá podnik spotrebiteľovi, môže spotrebiteľ požadovať, aby výrobca chybu na výrobku odstránil alebo, ak je oprava v primeranej lehote, bez toho, aby boli dotknuté záujmy spotrebiteľa, výmenu výrobku. Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase, keď ho výrobca uviedol na trh, alebo ak nemá vlastnosti stanovené výrobcom. Výrobca je výrobca a distribútor produktu.
Výrobca je zbavený záručnej povinnosti, ak preukáže, že:
a) výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti;
b) v čase, keď bol výrobok uvedený na trh, vadu nebolo možné rozpoznať podľa stavu techniky;
c) vada produktu bola spôsobená uplatnením legislatívy alebo nariadeného predpisu.
V prípade výmeny je výrobca zodpovedný za dodávku vymeneného produktu a v prípade opravy za časť produktu ovplyvnenú opravou.
Kupujúci je povinný oznámiť vadu výrobcovi bezodkladne po zistení vady. Chyba nahlásená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za nahlásenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku oneskorenia komunikácie.
Na výrobok má výrobca poskytovanú záruku dva roky od dátumu jeho uvedenia na trh. Uplynutie tejto lehoty má za následok koniec záručnej doby.
V prípade prevodu vlastníctva produktu môže nový majiteľ voči výrobcovi uplatniť záručné práva na výrobok.
0. Právo na odstúpenie
Kupujúci je OPRÁVNENÝ odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v nasledujúcej lehote:
- až kým nedostane potvrdzovací e-mail o dokončení produktu. Na tento účel môže kupujúci použiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na konci dokumentu.
Vo všetkých ostatných prípadoch NIE JE kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pretože si objednal neprefabrikovaný výrobok, ktorý bol vyrobený na základe pokynov kupujúceho alebo na výslovnú žiadosť, alebo je predmetom objednávky jednoznačne produkt na mieru kupujúceho II. 26.) Nariadenie vlády - článok 29 ods. 1 písm. C) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. Ak sa použije funkcia „úpravy“ na webovej stránke, a vo všetkých prípadoch, keď Predávajúci vyrába produkt podľa jednotlivých pokynov, nie je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy:
- ak kupujúci neprevezme cenu objednaných výrobkov a náklady na doručenie (vrátane nákladov na dve neúspešné dodávky) na účet predávajúceho do 14 dní odo dňa druhého neúspešného dodania z dôvodu viny, ktorú možno pripísať kupujúcemu,
- ak sa Kupujúci rozhodol zaplatiť za výrobky a dodanie ako spôsob platby vopred a neprevádza produkty a poplatok za doručenie na účet Predávajúceho do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
Predávajúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy zaslaním poštou na e-mailovú adresu kupujúceho alebo na poštovú adresu.

0. Ukončenie a zánik zmluvy
Zmluva sa ukončí plnením.
Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať vzájomnou dohodou, v takom prípade sa vypovie so spätnou platnosťou ku dňu jej uzavretia.
Zmluva sa ukončí aj vtedy, ak od nej Kupujúci alebo Predávajúci odstúpi v súlade s odsekom 9. V prípade odstúpenia sa končí so spätnou účinnosťou ku dňu uzavretia zmluvy a zmluvné strany si navzájom vyrovnajú účty v súlade s ustanovením 9.
Predávajúci je kupujúcemu k dispozícii aj po splnení alebo ukončení zmluvy, a to na telefónnom čísle a e-maile uvedenom v údajoch predávajúceho.

0. Informácie o registrácii
Newsletters:
Listy obsahujúce reklamu alebo novinky (informačný bulletin) na e-mailové adresy poskytnuté pri registrácii budú www.ourstory.hu zasielané iba s výslovným súhlasom dotknutej osoby, v prípadoch a spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi požiadavkami.
Zasielanie noviniek môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť. Môžete to urobiť zaslaním listu na adresu info@ourstory.hu, e-mailom alebo kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v dolnej časti informačných bulletinov. V takom prípade Pólószabó Hungary Kft. vymaže všetky osobné údaje dotknutej osoby - potrebné na zasielanie informačných bulletinov - z jej registra a nebude jej zasielať ďalšie informačné newslettre ani ponuky.
Pri správe údajov Predávajúci dodržiava ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií a nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679.
0. Autorské práva
Celý obsah webových stránok webového obchodu je chránený autorskými právami. Predajca nesúhlasí so sťahovaním, ukladaním a tlačou pre osobné použitie. Používanie bez súhlasu predajcu predstavuje porušenie autorských práv, čo má za následok právne následky.
0. Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o základných charakteristikách predmetu zákazky nájdete na informačnej stránke a v dokumentácii výrobcu konkrétneho výrobku. Za príslušné nepresnosti zodpovedá výrobca príslušného produktu.
0. Zodpovednosť predávajúceho
Predajca nezodpovedá za dostupnosť a prevádzku webového obchodu a jeho obsahu. Predajca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku zapojenia sa do online obchodu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré bránia bezproblémovému fungovaniu online obchodu a nákupov na webových stránkach, ako aj za stratu dát odoslaných a prijatých na internete v súvislosti s poruchou. Predajca nezodpovedá za žiadne softvérové, komunikačné alebo iné technické chyby, ktoré sa vyskytnú počas používania webového obchodu.
Predávajúci nezodpovedá za preklepy, správnosť a realitu obsahu informácií umiestnených vo webovom obchode, najmä pokiaľ ide o nesprávne uvedenie ceny. Predajca nezodpovedá za žiadne priame, nepriame alebo iné škody vyplývajúce z použitia, prenosu alebo nedostupnosti údajov a informácií webového obchodu.
Obrázky vo webovom obchode sú ukážky. Predajca nenesie zodpovednosť za akékoľvek nezrovnalosti.
Predajca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu úplne alebo čiastočne ukončiť, zmeniť a pozastaviť webový obchod a to bez predchádzajúceho upozornenia, a to za akékoľvek priame, nepriame alebo iné škody z toho vyplývajúce nenesie zodpovednosť.
Predávajúci nezodpovedá za obsah ďalších internetových stránok dostupných na webovej stránke obchodu, ani nepreberá zodpovednosť za obsah iných internetových stránok smerujúcich na webové stránky Predávajúceho.
0. Zodpovednosť kupujúceho
Kupujúci a ďalší používatelia vyhlasujú, že sú si vedomí technických obmedzení internetu a že akceptujú príležitosti a riziká spojené s touto technológiou. Je si preto vedomý, že nemožno zaručiť autenticitu, presnosť a úplnosť informácií poskytovaných prostredníctvom internetu.
Zákazník a druhý používateľ sú zodpovední za ochranu údajov uložených v počítači, najmä údajov potrebných na prihlásenie do online obchodu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia používateľských údajov kupujúcim a inými používateľmi s vedomím alebo bez vedomia neoprávnenej osoby. Kupujúci a ďalší používatelia zodpovedajú za škody spôsobené predajcovi alebo akejkoľvek tretej strane neoprávneným použitím ich vlastných údajov.
Kupujúci berie na vedomie, že schválením svojej objednávky prijíma tieto všeobecné obchodné podmienky a porušuje zmluvy tým, že nedodržiava to, čo je tu popísané.
0. Ostatné
Na záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa uplatňujú nasledujúce právne predpisy:
- Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti.
- 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II.26.) Vládne nariadenie
- Zákon z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa.
- zákon z roku 2013 o občianskom zákonníku
- Zákon CXII z roku 2011 o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679.

Celá webová stránka je chránená autorskými právami. Všetka grafika, rozloženia alebo text alebo práva na obsah údajov sú majetkom Predávajúceho. Akékoľvek použitie, duplikovanie alebo vloženie obsahu webových stránok je možné iba s našim predchádzajúcim písomným súhlasom.

Predávajúci si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, najmä na názov domény www.ourstory.hu, jej subdomény, podstránky a internetové reklamné priestory.

Všetky činnosti zamerané na vypísanie, usporiadanie, archiváciu, hacknutie a dešifrovanie zdrojového kódu Predajcu sú zakázané. Je zakázané upravovať, kopírovať, umiestňovať nové údaje alebo prepísať existujúce údaje v databáze Predávajúceho obchádzaním rozhraní alebo vyhľadávacích nástrojov poskytovaných Predávajúcim bez osobitnej dohody alebo využívaním služieb poskytovaných na tento účel.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tieto VOP jednostranne doplniť. Zmenené a doplnené ustanovenia sa vzťahujú na objednávky zadané po nadobudnutí účinnosti. Predajca si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien alebo opráv na webových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
Vzor vyhlásenia o odstúpení / ukončení
( vyplňte a vráťte iba v prípade zámeru odstúpiť od zmluvy)
Adresát: PÓLÓSZABÓ HUNGARY KFT
Ja, dolupodpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie / ukončenie zmluvy o predaji nasledujúcich produktov alebo poskytovaní nasledujúcich služieb:
Dátum uzavretia zmluvy / dátum prijatia:
Meno spotrebiteľa (ov): Adresa spotrebiteľa (ov):
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov): (iba papierové vyhlásenie)

Dátum: 25. apríla 2018.

Písanie
nie je život sám,
ale niekedya
ťa dokáže priviesť naspäť
do života
Stephen King

Si si istý/istá?


Radšej nie Áno